Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierunek - Bezpieczeństwo narodowe

Studentom kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE oferujemy:

  • Przygotowanie przy pomocy doradcy zawodowego indywidualnego bilansu kompetencji, który będzie punktem wyjścia do realizacji planów kariery zawodowej z uwzględnieniem dostosowania własnych kompetencji do zmieniających się wymagań rynku pracy dzięki uczestnictwu we wszystkich oferowanych formach szkoleniowych oraz wskazań do samodzielnego kształcenia w przyszłości (Lifelong learning). Bilanse Kompetencji będą przeprowadzane dwukrotnie: na początku projektu oraz po zakończeniu zaplanowanych szkoleń, warsztatów czy zajęć dodatkowych.
  • 60-godzinne szkolenie ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, na którym Studenci przygotują się do zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach, poznają standardy poufności, integralności i dostępności informacji. Szkolenie zakończy się certyfikacją VCC.
  • 70-godzinne szkolenie ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH, na którym Studenci nabędą wiedzę i uprawnienia ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi. Szkolenie zakończy się certyfikacja uprawnionej placówki szkoleniowej.
  • 40-godzinne szkolenie PRAKTYCZNE STRZELANIE przeznaczone dla Studentów, którzy ukończą szkolenie ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH.
  • Zajęcia dodatkowe z pracodawcami i ekspertami w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.
  • Wizyty studyjne w organizacjach i firmach związanych z bezpieczeństwem narodowym: jednostkach samorządu terytorialnego, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Policji i innych.

Warunkiem udziału w projekcie jest:

  • posiadanie statusu Studenta Społecznej Akademii Nauk w Łodzi trzeciego semestru studiów I stopnia - stacjonarnych lub niestacjonarnych - na kierunku Bezpieczeństwo narodowe,
  • złożenie deklaracji uczestnictwa we wszystkich proponowanych formach wsparcia,
  • udzielenie wymaganych danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie.

Selekcja uczestników odbywa się na zasadzie:

  • rozmowy kwalifikacyjnej,
złożonych dokumentów.

 

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403

Telefon

42 664 66 76 lub 42 664 66 10